Life of xhu

About

HOJ_1224 & HOJ_1247

Jan 26, 2014

  |   #HOJ   |   #C++   |   #Algorithm

昨天因为要给可儿讲睡前故事,所以没有刷水题,今天继续:

 • 1224: 相当水的一道题,就是考冒泡排序的次数,不过题目中相当于是一个循环序列,分析示例可以发现,其实就是相当于把这个循环的序列在中间分成两部分,然后对两部分进行冒泡排序,比如``1 2 3 4,可以分成1 23 41 2 3 4 5可以分成1 23 4 5`,来分别进行排序,再把次数相加即可得到答案。

  代码如下:

   #include <iostream>
   using namespace std;
  
   int main(){
     int amount, n;
     cin >> amount;
     while(amount){
       cin >> n;
       if(n % 2 == 0)
         cout << n / 2 * (n / 2 - 1) << endl;
       else
         cout << n / 2 * (n / 2 - 1) / 2 + n / 2 * (n / 2 + 1) / 2 << endl;
       amount--;
     }
   }
  
 • 1247: 我发现ACM很喜欢在质数啊、互质、因数啊这些概念上出题啊。。。
  这道题如果真的一个个去求约数然后求和,结果想都不用想肯定是超时,我感觉没有什么思路,点进Discuss,发现一个大牛给了一个方法,用筛法,直接打表给答案,筛法,感觉很高端的样子啊,立刻Google之,发现原来是一种求质数的方法,在百度百科上找到了解释:

  先把N个自然数按次序排列起来。1不是质数,也不是合数,要划去。第二个数2是质数留下来,而把2后面所有能被2整除的数都划去。2后面第一个没划去的数是3,把3留下,再把3后面所有能被3整除的数都划去。3后面第一个没划去的数是5,把5留下,再把5后面所有能被5整除的数都划去。这样一直做下去,就会把不超过N的全部合数都筛掉,留下的就是不超过N的全部质数。

  而这题使用筛法,思路就是,建立一个全为0的数组num[n],然后从1开始遍历数组,对每一个项num[i],其之后所有角标能被i整除的项,值都加上i。比如遍历到2,就把num[4], num[6], num[8]...的值加2,这样,数组中任意一项,其角标对应的约数和就是这一项的值。然后有输入时,直接查数组输出即可。

  代码如下:

   #include <iostream>
   #include <iomanip>
   using namespace std;
  
   int main(){
     int num[60001], tmp;
     for(int i = 0; i < 60001; i++)
       num[i] = 0;
     for(int i = 1; i <= 60000; i++){
       for(int j = i * 2; j <= 60000; j += i)
         num[j] += i;
     }
     cout << "PERFECTION OUTPUT" << endl;
     while(cin >> tmp){
       if(tmp == 0){
         cout << "END OF OUTPUT" << endl;
         break;
       }else{
         cout << setw(5) << tmp << " ";
         if(num[tmp] == tmp)
           cout << "PERFECT" << endl;
         else if(num[tmp] > tmp)
           cout << "ABUNDANT" << endl;
         else
           cout << "DEFICIENT" << endl;
       }
     }
   }